Metodologija


Potrošačima pružamo informacije isključivo na osnovu sopstvenih istraživanja.

Metodologija se vrši po evropskim standardima, po principu upoređivanje istog proizvoda ili usluge u više prodajnih mesta, odnosno više ponuđača.

Na ovaj način, potrošačima omogućavamo da kroz upoređivanje različitih cena za robe i usluge odaberu najbolju ponudu, ali i utičemo na vidove nepoštene poslovne prakse kroz otvoren dijalog trgovaca, odnosno davaoca usluga, nadležnih državnih organa i organizacija potrošača.

Kao i vid dobre prakse u svetu, uporedne informacije o kvalitetu i ceni potročačima nude nezavisne organizacije zaštićene od uticaja biznis sektora što je ključno u zaštiti ekonomskih interesa potrošača kao i transparentnosti tržišta.

Precizne i sveobuhvatne informacije o ponudi robe i usluga glavni su preduslov za ispravnu odluku pre kupovine, a cilj rubrike Uporedi&Uštedi je da potrošačima upravo to i ponudi. Transparentno tržište omogućava potrošaču da donese ispravne odluke o kupovini ili sklapanju ugovora na duži period.