thumb
Projekti

Bezbedno je ukusnije

February 15, 2015

 

Projekat "Bezbedno je ukusnije" finasirala je Delegacija EU u Srbiji a podržan je u okviru EU programa "Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava". Sprovođenje projekta podrazumevalo pokretanje dijaloga sa nadležnim organima u zemlji, udruženjima proizvođača, naukom i strukom, evropskim institucijama i drugim zainteresovanim stejkholderima

 
#English - Information

 

 

Ciljevi projekta

Cilj Asocijacije potrošača Srbije - APOS je da kroz projekat Bbezbedno je ukusnije pokrene inicijative za donošenje podzakonskih akata, procedura, pravilnika i svih drugih potrebnih mera za regulisanje ove oblasti. Da se ostvari jedinstven pristup primeni evropskih standarda u svim fazama proizvodnje i prodaje prehrambenih proizvoda. Da se inicira uspostavljanje efikasnog sistema za brzo obaveštavanje i alarmiranje o bezbednosti hrane sa principima i mehanizmima po ugledu na evropski RASSF i naravno podizanje svesti potrošača i javno ukazivanje na nedostatke u regulisanju ove oblasti.

 

 

 

Aktivnosti i rezultati

APOS u sklopu ovog projekta organizovao niz tematskih seminara i okruglih stolova sa svim zainteresovanim stranama, produkciju edukativnih TV spotova, posebnu  sekciju o bezbednosti hrane na sajtu  izdavanje specijalizovane edukativne brošure kao i objavljivanje informacija u časopisu Potrošački reporter. Kampanja je takođe obuhvatala posebnu analizu dve grupe proizvoda na tržištu Srbije:

  • prehrambenih proizvoda za decu
  • dijetetskih proizvoda sa nutritivnim i zdravstvenim izjavama

Klik na sliku:

 

 

Project title: Safeness Is Delicious
Sector: Human rights
Grant Contract Number: 2012/293-501
Location of the action: Serbia
Total cost: 49.708,00 EUR
Lead manager or partner (role of the Applicant): APOS
Donors to the action (name) EU- EuropeAid/131648/L/ACT/RS European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) – Country Based Support Scheme (CBSS) 2011
Dates From: 06/ 2012 To: 06/2013
Overall objective: establishment of an effective legal and institutional framework necessary to improve the exercise of the right to safety, i.e. food safety and protection of health, on the Serbian market.